PAYDAY POKER, 1996 bay tobiano pony stallion, 10.1 h              Standing at Tannenwald Trakehner